Văn Phạm Unit 4

Direct – Indirect speech Lối nói trực tiếp – gián tiếp
CÂU TƯỜNG THUẬT Câu tường thuật (câu gián tiếp) là câu dùng để thuật lại nội dung của lời nói
Read more.