Văn Phạm Unit 2

Passive Voice – Thể Bị Động
Passive Voice Thể Bị Động (Be + V3) Chuyển từ câu chủ động (Active) sang câu bị động (Passive) THÌ
Read more.
The Present Perfect Tense – Thì hiện tại hoàn thành
The Present Perfect Tense Thì hiện tại hoàn thành  (HTHT) Nhận biết thì Hiện Tại Hoàn Thành – đi với
Read more.