Văn Phạm Unit 10

Modals: May/ Might
May và might: + May và might là động từ khiếm khuyết, không thêm s/es ở ngôi thứ 3 số
Read more.
CONDITIONAL SENTENCES
CÂU ĐIỀU KIỆN 1. Type 1:điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai If clause Main
Read more.