RELATIVE CLAUSES

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ Mệnh đề quan hệ (mệnh đề tính từ) bắt đầu bằng các đại từ quan hệ: who, whom, which, that, whose hay những trạng từ quan hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó. I. CÁC ĐẠI TỪ QUAN HỆ: 1. […]