Adverb Clauses of Reason

MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ CHỈ LÝ DO

+ Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do là mệnh đề phụ thường bắt đầu bằng các liên từ: because, since, as (do, vì, bởi vì)
Công thức:

[ S1 (chủ từ 1) + V + because/ since/ as + S2 (chủ từ 2) + V ]

⇒S1 (chủ từ 1) + V: main clause (mệnh đề chính)

⇒because/ since/ as + S2 (chủ từ 2) + V: adverb clause of reason (mệnh đề lý do)

ex:
I turned the heating on because it was cold. (Vì trời lạnh nên tôi mở lò sưởi.)

We watched TV all evening as we had nothing better to do. (Chúng tôi xem phim suốt buổi tối vì chúng tôi không có gì để làm.)
Since he had not paid his bill, his electricity was cut off. (Vì anh ấy không thanh toán hóa đơn, nên điện bị cắt.)

+ Because of:
[ s + v + because of + noun, noun phrase ]

(* gợi nhớ: Sau because of là một danh từ hay một cụm danh từ, không phải câu)

ex:
We cancelled our flight because the weather was bad.
We cancelled our flight because of the bad weather. (Chúng tôi phải hủy chuyến bay vì thời tiết xấu.)
Lưu ý:
Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề chính. Khi mệnh đề trạng ngữ đứng trước, giữa hai mệnh đề có dấu phẩy (,).
ex:
Since/ As/ Because you won’t help me, I must do the job myself. (Vì anh ấy không giúp tôi nên tôi phải tự làm việc đó.)
Joe started jogging because/ since/ as his doctor told him to. (Joe bắt đầu chạy bộ vì bác sỹ bảo anh ta làm thế.)

 

One thought on “Adverb Clauses of Reason

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *