Adverb Clauses of Concession

MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ CHỈ SỰ TƯƠNG PHẢN

+ Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản là mệnh đề phụ chỉ sự phản của hai hành động trong câu.
+ Mệnh đề này thường được bắt đầu bằng các từ: though, although, even though, in spite of, despite (dù, mặc dù, cho dù).

Công Thức:
[ Though/ although/ even though + S + V + S + V ]

Though/ although/ even though + S + V: adverb clause of concession

S + V: main clause

[ In spite of/ despite + noun/ noun phrase + S + V ]
[ In spite of/ despite + the fact that + S+V + S + V ]

ex:
Although/ Though the cafe was crowded, we found a table. (Mặc dù quán ăn rất đông khách, nhưng chúng tôi cũng tìm được bàn.)
Even though I was really tired, I couldn’t sleep. (Tôi không ngủ được mặc dù tôi rất mệt.)
In spite of/ despite the heavy rain, we enjoyed our vacation. (Mặc dù mưa lớn, nhưng chúng tôi cũng có kỳ nghỉ thú vị.)

– In spite of/ despite the fact that he is rich, he is not happy. (Mặc dù anh ấy giàu có, nhưng anh ấy không hạnh phúc.)

Lưu ý:
– Though và although có cùng nghĩa. Even though có nghĩa mạnh hơn though và although.
– Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản cũng có thể đúng sau mệnh đề chính.

ex: We found a table, although the cafe was crowded.
– Trong câu có ‘although’ thì không dùng ‘but’.
ex: Although the cafe was crowded, but we found a table. (Mặc dù quán ăn rất đông khách, nhưng chúng tôi cũng tìm được bàn.)

 

 

One thought on “Adverb Clauses of Concession

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *