Modal verb – Ought to

Ought to

(nên, phải)

Công thức:

a.. Thể khẳng định: S + ought to + verb (inf. without to)
b. Thể phủ định: S + ought not to + verb [viết tắt: ought not to= oughtn’t to]
c. Thể nghi vấn: Ought + S + to + verb…?

+ Ought to được dùng diễn đặt lời khuyên hoặc lời đề nghị.
Ex:
What time ought I to arrive? (Tôi nên đến lúc mấy giờ?)
You ought to drive more carefully. (Bạn nên láy xe cẩn thận hơn.)
We ought to help them. (Chúng ta phải/ nên giúp họ).

Lưu ý:
– Should và ought to tương tự như nhau và có thể thay thế cho nhau. Nhưng should thường được dùng nhiều hơn ought to.
Ex:
They ought to be more sensible. shouldn’t they? (Họ nên biết điều hơn, phải không?)
You should/ ought to have seen his face. (Lẽ ra bạn nên gặp mặt anh ấy)