Modal verb – Can,Could, Should, Need

MODAL VERBS:
(CÁC ĐỘNG TỪ TÌNH THÁI)
Can/Could – Should – Need

 

1. Can/Could: Động từ tình thái can (có thể) được dùng để nói lên khả năng có thể thực hiện được điều gì đó hoặc biểu thị sự cho phép. Sử dụng yêu cầu thường dùng could lịch sự hơn can.

 

a.. Thể khẳng định: S + can/could + verb (inf. without to)
b. Thể phủ định: S + cannot/ could not+ Vinf. [viết tắt: cannot = can’t / could not = couldn’t]
c. Thể nghi vấn: Can/Could + S + verb…?

Ex:

I can swim. (Tôi có thể bơi.)

He can speak English. (Anh ấy có thể nói Tiếng Anh.)

I can’t go ahead. (Tôi không thể đi về phía trước.)

Can I help you? (Tôi có thể giúp bà không?.)

Can you swim? (Bạn có thể bơi không?)

No, I can’t. (Không, Tôi không thể) – Yes, I can. (Có, tôi có thể)

I couldn’t see anything. (Tôi không thể nhìn thấy gì.)

It could rain tomorrow. (Ngày mai trời có thể mưa.)

2. Should: Động từ tình thái should (nên, phải) được dùng để diễn đạt một lời đề nghị, lời khuyên, sự bắt buộc hoặc bổn phận. Sau should là một động từ nguyên mẫu không ‘to’.

a.. Thể khẳng định: S + should + verb (inf. without to)
b. Thể phủ định: S + should not/ shouldn’t + Vinf. [viết tắt: should not = shouldn’t]
c. Thể nghi vấn: Should + S + verb…?

Ex:

You look tired. You should go to bed. (Anh mệt rồi, anh nên đi ngủ đi.)

You shouldn’t say things like that to him. (Bạn không nên nói với anh ấy những điều như thế.)

3. Need: được dùng để thể hiện nhu cầu hay sự cần thiết làm điều gì.

a.. Thể khẳng định: S + need(s) + to verb/noun
b. Thể phủ định: S + need(s) not/ needn’t + to verb/noun [viết tắt: need not = needn’t]
c. Thể nghi vấn: Do/does + S + need + to verb/noun…?

Ex:

I need a dictionary. (Tôi cần một quyển từ điển.)

He needs to improve his skills. (Anh ấy cần cải thiện kỹ năng.)