How + Adjective

“How + adjective” dùng để hỏi về trọng lượng, kích thước của người hay vật.

Công thức:
Hỏi: [ How + adjective + be + subject? ]
Trả lời: [ Subject + be + số lượng (+ adj) ]
ex:
How heavy are you? (Bạn cân nặng bao nhiêu?)
How tall is your sister? (Em gái bạn cao bao nhiêu?.)
ex:
how tall are you? (Bạn cao bao nhiêu?)
I am one meter 45 centimeters (tall). (Tôi cao 1 mét 45.)
Lưu ý: Những tính từ được dùng là những tính từ mô tả về trọng lượng, kích thước như: high (cao), long (dài), short (ngắn, thấp), tall (cao), heavy (nặng), thick (dài), thin (mỏng) … etc.